Algemene voorwaarden


Kwaliteit
Skintherapie Hoofddorp is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 39912793188.
Daarnaast zijn de huidtherapeuten van Skintherapie Hoofddorp aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).
Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.
Toestemming verlenen
In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, het zogeheten Informed Consent. Bij patiënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject.
Privacy
De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.
Annulering
In het geval dat de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen. Afspraken kunnen door de patiënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch, per whatsapp of per e-mail worden geannuleerd. Bij telefonische afmelding via het antwoordapparaat of per email wordt de tijd van afmelding geregistreerd. Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is Skintherapie Hoofddorp genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Bij niet tijdig afzeggen wordt €25,- van de geplande behandeling in rekening gebracht.
Vergoedingen
De kosten voor huid- en oedeemtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor uw huid therapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en per zorgverzekeraar.
U dient hier zelf verantwoording voor te dragen. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Betalingsvoorwaarden
Na behandeling krijgt u van ons een factuur. U kunt deze factuur direct per pin of contante betaling voldoen . In noodgevallen kunt u het over maken op rekeningnummer NL83 RABO0330214691 ten name van Skintherapie Hoofddorp. U kunt dan zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar indien uw behandeling wordt vergoed. Ongeacht of de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van de factuur. In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen.
De huidtherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
AANSPRAKELIJKHEID
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Skintherapie Hoofddorp, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Skintherapie Hoofddorp afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Recht op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na een jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering gedekt wordt, is de aansprakelijkheid van Skintherapie Hoofddorp beperkt tot het bedrag van de factuur. Skintherapie Hoofddorp is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledig en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de patiënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Skintherapie Hoofddorp kan niet aansprakelijk gesteld hierom.
Skintherapie Hoofddorp kan niet voorspellen hoeveel behandelingen een patiënt exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Skintherapie Hoofddorp kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven. Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose, pigment) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Skintherapie Hoofddorp daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet altijd aanslaan. Skintherapie Hoofddorp bespreekt van te voren de risico’s gebonden aan verschillende behandelingen.
Klachten
In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.

× Hoe kan ik je helpen?